Как правильно провести подготовку теплицы из поликарбоната к весне

Павел Оскарович, Москва задаёт вопрос:
Расскажите, пожалуйста, насколько необходима подготовка теплицы из поликарбоната к весне. Достаточно ли оборудовать к зимнему периоду?
Эксперт отвечает:

Подготовка теплицы в весенний период необходима для того, чтобы вырастить в ней больше овощей. Оборудование парника к зиме в первую очередь направлено на защиту конструкции от снега, мороза и ветра. Если есть желание ежегодно собирать богатый урожай, то заботиться о парнике надо постоянно, в том числе и оборудовать к весеннему периоду, а не только к зиме.

Подготовку теплицы из поликарбоната к весне рекомендуется начинать в период с середины марта до третьей декады апреля. Россия - большая страна, на юге снежный покров сходит очень рано, а на севере может полностью растаять только в мае.

Первым делом необходимо убрать вокруг парника весь снег, чтобы почва быстрее просыхала. Далее требуется очень внимательно осмотреть конструкцию для своевременного обнаружения повреждений в каркасе, покрытии, форточке или дверце. Если теплица новая, то вряд ли вы что-то обнаружите, но лучше все равно проверить. Увидели трещины на конструктивных элементах или они деформировались - замените поврежденные детали на новые.

Подготовка теплицы к весне

Следующий этап подготовки - уборка. Требуется очистить парник внутри и снаружи от мусора и грязи. В очистке нуждается и земля. С помощью граблей и лопаты перекапываем почву, убираем остатки растений, разбиваем земляные комки, удаляем прочий мусор. После зимы человеческий организм переживает тяжелый период, ему нужны витамины для восстановления, то же самое происходит и с землей. Ее нужно удобрить.

Сначала требуется уничтожить все вредные микроорганизмы, живущие в земле. Для этого купите в магазине специальные дезинфицирующие препараты и обработайте ими почву. На упаковках почти всегда есть инструкции по их применению. Можно также использовать воду, смешанную с хлорной известью. Раствором обрабатывают как землю, так и стенки теплицы изнутри. В качестве удобрения для почвы используют навоз. Он доступный, эффективный и безопасный.

Paul Oskarovich, Moscow asks the question:
Please tell us how much is necessary to prepare polycarbonate greenhouses in the spring. Is it enough to be equipped for the winter period?
The expert answers:

Preparation of the greenhouse during the spring period is necessary in order to grow more vegetables in it. Equipment for winter greenhouse is primarily intended to protect the design of snow, frost and wind. If you want to gather a rich harvest of every year to take care of the greenhouse must be constantly, including equipping the spring period, not just for the winter.

Preparation of polycarbonate greenhouses in the spring it is recommended to start from mid-March to the third decade of April. Russia - the largest country in the south of the snow cover is coming off very early, and in the north is completely melt in May.

The first step is to remove all the snow around the greenhouse, the soil dries quickly. Next, we need to examine very carefully the design for the early detection of damage in the frame, cover, door or pane. If a new greenhouse, it is unlikely that you will find something, but better check anyway. They saw cracks on structural elements or they are deformed - replace the damaged parts with new ones.

Preparation of greenhouses in the spring

The next stage of preparation - cleaning. Requires clean the greenhouse inside and outside of debris and dirt. The cleaning needs and the earth. With rakes and shovels to dig the soil, remove the remains of plants, break earthen lumps, remove other debris. After the winter the human body is going through a difficult period, he needed vitamins for recovery, the same thing happens with the ground. Her need to fertilize.

You first need to destroy all the harmful micro-organisms living in the ground. To do this, buy the store special disinfectants and treat them the way. The packaging is almost always there are instructions for use. It is also possible to use the water mixed with the bleach. The solution was treated as a ground, and the walls inside the greenhouse. As for the soil fertilizer use manure. It is affordable, effective and safe.

Павло Оскарович, Москва ставить запитання:
Розкажіть, будь ласка, наскільки необхідна підготовка теплиці з полікарбонату до весни. Чи достатньо обладнати до зимового періоду?
Експерт відповідає:

Підготовка теплиці в весняний період необхідна для того, щоб виростити в ній більше овочів. Устаткування парника до зими в першу чергу спрямоване на захист конструкції від снігу, морозу і вітру. Якщо є бажання щорічно збирати багатий урожай, то піклуватися про парнику треба постійно, в тому числі і обладнати до весняного періоду, а не тільки до зими.

Підготовку теплиці з полікарбонату до весни рекомендується починати в період з середини березня до третьої декади квітня. Росія - велика країна, на півдні сніговий покрив сходить дуже рано, а на півночі може повністю розтанути тільки в травні.

Насамперед необхідно прибрати навколо парника весь сніг, щоб грунт швидше висихала. Далі потрібно дуже уважно оглянути конструкцію для своєчасного виявлення пошкоджень в каркасі, покритті, кватирці або дверцятах. Якщо теплиця нова, то навряд чи ви щось знайдете, але краще все одно перевірити. Побачили тріщини на конструктивних елементах або вони деформувалися - замініть пошкоджені деталі на нові.

Підготовка теплиці до весни

Наступний етап підготовки - прибирання. Потрібно очистити парник всередині і зовні від сміття і бруду. В очищенні потребує і земля. За допомогою граблів і лопати перекопують грунт, прибираємо залишки рослин, розбиваємо земляні грудки, видаляємо інше сміття. Після зими людський організм переживає важкий період, йому потрібні вітаміни для відновлення, те ж саме відбувається і з землею. Її потрібно удобрити.

Спочатку потрібно знищити всі шкідливі мікроорганізми, які живуть в землі. Для цього купите в магазині спеціальні дезінфікуючі препарати і обробіть ними грунт. На упаковках майже завжди є інструкції щодо їх застосування. Можна також використовувати воду, змішану з хлорним вапном. Розчином обробляють як землю, так і стінки теплиці зсередини. В якості добрива для грунту використовують гній. Він доступний, ефективний і безпечний.


» » » Как правильно провести подготовку теплицы из поликарбоната к весне