Неразрешенный вопрос с навесом

Вопрос от жителей жилого дома (высотки)

Доброго времени суток! Мы обратили внимание, что ваш сайт специализируется по устройству тентов, навесов и т.д. Подскажите хоть вы (никак не можем найти грамотный ответ на нашу проблему!), что нам делать!

Часть жильцов (около 35 квартир) решили во дворе установить общий навес под 35-40 машин! У нас придомовая территория огороженная, дом-то ведь на 120 квартир, немаленький.  Собрание проводилось сумбурно, там было два вопроса, и многие жильцы вообще не поняли, под чем расписались, да и были то не все. А они уже разметку делают! И столбы собираются устанавливать! Что нам делать?

Ответ эксперта

naves9
Доброго времени суток! Для начала, не нервничайте, справедливость на вашей стороне, вам требуется просто подойти к делу взвешенно и грамотно, не устраивая скандалов и отстаивая свою точку зрения.

  • Во-первых, можно признать решение собрания недействительным, по причине отсутствия большинства жильцов, да и вообще, даже если большинство так решили, а затем передумали – есть всегда возможность его оспорить;
  • Во-вторых, это решение наверняка противоречит нормам СНиП (от дома должно быть как минимум 10 метров зоны отторжения до автомобилей);
  • В-третьих, строительство навеса такого типа должно проводиться при 90% согласных, так как будет эксплуатироваться совместная собственность (коей является площадка).

И еще маленький нюанс – если оспорить это не удастся(что маловероятно), вы через суд можете и должны требовать компенсацию по налогам, как человек, который не может пользоваться общим имуществом, тогда часть ваших налогов будет распределена между «строителями». Не оставляйте дело просто так, его нужно довести до ума сразу, теребите чиновников из Жилищной инспекции, и все у вас получится!

Question from residents of a residential building (skyscraper)

Good day! We noticed that your site specializes in tents device, canopies, etc. Prompt though you (just can not find a competent answer to our problem!), What should we do!

Part of the tenants (approximately 35 apartments) have decided to establish a common courtyard under a canopy of 35-40 cars! We have a fenced house territory, the house, after all, 120 apartments, a rather big. The meeting was carried out chaotically, there were two questions, and many residents do not understand under what married, and were not all. And they are already doing the markup! And the pillars are going to install! What should we do?

expert answer

naves9
Good day! For starters, do not be nervous, justice is on your side, you simply need to approach the matter carefully and intelligently, not arranging scandals and defending their point of view.

  • Firstly, it is possible to recognize the decision of the meeting invalid, because of the absence of the majority of residents, and in general, even if the majority decided so, and then change your mind - there's always an opportunity to challenge it;
  • Secondly, this decision certainly contrary to snip (of the house should be at least 10 meters before the car exclusion zones);
  • Third, the construction of the canopy of this type must be carried out at 90% of consonants, as will be operated by a joint property (which is for marketplace).

And a small caveat - if the dispute can not do that (which is unlikely), you can through the courts, and shall require payment of taxes, as a man who can not enjoy the common property, then part of your taxes will be distributed between the "builders". Do not leave the matter just like that, it must bring to mind immediately, fingering officials from the Housing Inspection, and all you get!

Питання від мешканців житлового будинку (висотки)

Доброго вам дня! Ми звернули увагу, що ваш сайт спеціалізується по влаштуванню тентів, навісів і т.д. Підкажіть будь ви (ніяк не можемо знайти грамотну відповідь на нашу проблему!), Що нам робити!

Частина мешканців (близько 35 квартир) вирішили у дворі встановити загальний навіс під 35-40 машин! У нас прибудинкова територія обгороджена, будинок-то адже на 120 квартир, немаленький. Збори проводилося сумбурно, там було два питання, і багато мешканців взагалі не зрозуміли, під ніж розписалися, та й були то не всі. А вони вже розмітку роблять! І стовпи збираються встановлювати! Що нам робити?

відповідь експерта

naves9
Доброго вам дня! Для початку, не нервуйте, справедливість на вашому боці, вам потрібно просто підійти до справи виважено і грамотно, що не влаштовуючи скандалів і відстоюючи свою точку зору.

  • По-перше, можна визнати рішення зборів недійсним, через відсутність більшості мешканців, та й взагалі, навіть якщо більшість так вирішили, а потім передумали - є завжди можливість його оскаржити;
  • По-друге, це рішення напевно суперечить нормам СНиП (від будинку має бути як мінімум 10 метрів зони відторгнення до автомобілів);
  • По-третє, будівництво навісу такого типу має проводитися при 90% згодних, так як буде експлуатуватися спільна власність (якою є майданчик).

І ще маленький нюанс - якщо оскаржити це не вдасться (що малоймовірно), ви через суд можете і повинні вимагати компенсацію за податками, як людина, яка не може користуватися спільним майном, тоді частина ваших податків буде розподілена між «будівельниками». Не залишайте справу просто так, його треба довести до розуму відразу, теребите чиновників з Житлової інспекції, і все у вас вийде!


» » » Неразрешенный вопрос с навесом